IN GESPREK - Methodiek huiselijk geweld bespreekbaar maken in allochtone kring

7

IG-Logo-thumb

NAWOORD
     
 
Het proces van bespreekbaar maken van huiselijk geweld moet gedragen worden door de doelgroep zelf. Zelforganisaties spelen daarin een cruciale rol. Het is van belang dat opinion leaders binnen hun gemeenschap hun nek uitsteken en een standpunt innemen.
Vaak zijn er hele hoge verwachtingen over en weer tussen ketenpartners en zelforganisaties en dat bemoeilijkt de samenwerking . Dat hebben we ook gezien. In het Zaanse netwerk hadden de zelforganisaties de functie van vindplaats van signalen. Dat is iets anders dan vindplaats van klanten of deelnemers voor een project , zoals vaak gebeurd. Als mond en oren van de doelgroep is een zelforganisatie een volwaardige en cruciale gesprekspartner. Huiselijk geweld is vaak in eerste instantie een beangstigend onderwerp. We zijn in gesprek gebleven en blijven luisteren naar hoe ze daarin hun verantwoordelijkheid kunnen nemen en willen vormgeven. Vaak ontbreekt de kracht om het gehele gewicht op zich te nemen. Daartoe moeten ze in staat gesteld worden. Vandaar het trainen van intermediairs uit eigen kring, het faciliteren van de voorlichting aan de doelgroep en de dialoog, onderling en met het werkveld.

Een beschermengeltje.
Het is niet makkelijk om binnen een moskee te komen met alleen mannen, daarvoor moet je sterk zijn en daar komt dan vervolgens bij dat je met de vrouwen aan de gang gaat. Je weet hoe moeilijk het onderwerp ligt. Je kan de deur gewezen worden of een boze brief krijgen via je werkgever of gemeente, waardoor je weer bij nul kon gaan beginnen.
Ik moest dan vaak aan Kezban denken, een vrouw die overleden is. Dat gaf de kracht om je toehoorders,  die vaak nog met de jas aan je argwanend aankeken, maar je wel lieten uitspreken, zacht toe te spreken en gerust te stellen.”We hebben steeds een beschermengeltje gehad.
Die beschermengel huist ook  in de aanpak. De sleutel is verbinding maken. Bij iedere doelgroep een wij-gevoel creëren Nooit hebben we het probleem bij de doelgroep gelegd, maar het als een universeel probleem naar voren gebracht. Huiselijk geweld is al zo oud, zolang er mensen bestaan, en wij moeten dat zelf oplossen. Niet wachten dat anderen er mee komen. De oplossing ligt bij ons. Het is nu de tijd. En dat begint met praten erover. Dit hebben we constant herhaald. En als de verbinding er niet is, stel ik dat  de overheid dit wil. Daar kun je niet omheen. Laten we kijken op welke wijze wij, jullie dan, dit gaan aanpakken. Belangrijkste leerpunt is in het voortraject tijd nemen. Draagvlak creëren kost tijd. Je kunt niet harder lopen dan waartoe de groep in staat is.

Toekomst.
Het werken met de zelforganisaties en het professionele veld moet steeds meer op preventie gericht zijn. Voor velen is het begrip preventie te vaag. Preventie vereist meer een analyse van een probleem dat in de toekomst speelt. Daar wordt de zin niet van ingezien, alsof het luxe is, er geen tijd voor is. Preventie is elke activiteit die ertoe leidt dat een individu een probleem zelf kan oplossen, voordat hij/zij moet terugvallen op welke vorm van hulpverlening dan ook. In het kader van de WMO heeft elke gemeente een cruciale rol bij de aanpak van Huiselijk geweld, ook  via het thema leefbaarheid en sociale samenhang in de wijken Het vergroten daarvan kan leiden tot eerder signaleren. Daarmee zal ook preventie meer onderdeel moeten worden van welzijnsbeleid.

Annelies Jansen en Saniye Tezcan

 
     

7

NAWOORD

 


©AtillaGanbir