IN GESPREK - Methodiek huiselijk geweld bespreekbaar maken in allochtone kring

3

IG-Logo-thumb

METHODIEK
     
 

Voor, met en door de doelgroep

Het bespreekbaar maken van huiselijk geweld met de doelgroep zelf, vanaf het begin en in alle fasen van het proces, is een voorwaarde voor het slagen ervan. De omgeving bepaalt de ruimte voor bespreekbaarheid. De wake-up-call kwam van vrouwen uit de doelgroep zelf. Zij kwamen in het geweer na de moord op de jonge vrouw Kezban in Zwijndrecht, zochten de publiciteit, eisten aandachten maatregelen van de overheid. De bedoeling van de methodiek is een olievlekwerking van die steeds weer nieuwe initiatieven vanuit de doelgroep teweeg brengt en mogelijk maakt. De omvang van het probleem vraagt daar om. De ontwikkeling in de omgeving bepalen het tempo en de kwaliteit van bespreekbaarheid. De aanpak van huiselijk geweld heeft alleen kans op succes als de doelgroepen het probleem zelf mee aanpakken.

Parallelle aanpak

De basis van de methodiek is de parallelle benadering van de verschillende doelgroepen.
De parallelle benadering is nodig omdat het proces van bespreekbaar maken voor elke doelgroep specifiek maatwerk en een eigen benadering en tempo vraagt. Het moet ruimte scheppen waarin elke doelgroep zelf het proces gaat dragen en sturen en de eigen verantwoordelijkheid kan nemen. De afzonderlijke doelgroepen en de verschillende sectoren, instellingen en werksoorten worden parallel benaderd met elk een eigen traject in het proces. De methodiek bestaat uit zes onderling samenhangende principes of stappen. Deze aanpak vraagt van projectleiders bij de uitvoering rekening te houden en mee te bewegen met de doelgroep.

Stappenplan

Tijdens de eerste drie fases wordt er gewerkt aan interne en externe draagvlakontwikkeling, deskundigheidsbevordering en informatievoorziening.
De vierde fase, de dialoogfase, moet zorgen voor een onderlinge uitwisseling tussen de verschillende doelgroepen en professionals om te komen tot afstemming van gezichtspunten, ervaringen en analyses en een gezamenlijke visie op de aanpak en preventie.
Dit zou moeten leiden tot steeds meer samenwerking, bij voorkeur binnen een ketenaanpak, met steeds ruimte voor eigen ontwikkeling en tempo in een parallelle aanpak. De zes stappen korresponderen met de fasen van het projectmanagement. Wij geven u als projectleider een aantal inhoudelijke en praktische aandachtspunten, perfasen, voortgekomen uit praktijkervaringen. Voor het hoe en wat, klik op elke stap afzonderlijk.

 
     

3

METHODIEK• ‘Allochtone kringen’:
zelforganisaties en intermediairs die werken met de doelgroepen. Binnen deze groepen onderscheiden we drie grote deelgroepen: vrouwen, mannen en jongeren. Ook zij zijn weer onder te verdelen naar sekse, leeftijd, cultuur, maatschappelijke positie en ‘vindbaarheid’.

• Professionals:
beroepskrachten, instellingen in het werkveld en partners in de ketenaanpak. Onder professionals verstaan we mensen in de welzijnssector, het onderwijs en de zorg die beroepshalve te maken hebben met huiselijk geweld of met de doelgroepen.©AtillaGanbir